آقای محمد رضا روزافزان

شرح وظایف:

بازدید ساختمان ،دبیر کمیسیون  ماده100،نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی