خدمات الکترونیک شهرداری مزایجان

4
3
2
1
8
7
6
5

خرسندیم که توانسته ایم رضایت شما همشهریان محترم را جلب نماییم.

اطلاعات شهر مزایجان

1392

سال تاسیس

4800000

مساحت شهر

3567

جمعیت شهر

آخرین اخبار سایت