آقای ابوالفضل میرسلیمانی

شرح وظایف :

صدور پروانه ساختمانی،ناظر بر اجرای  ضوابط شهرسازی