آقای احمد بهمنی

شرح وظایف :

محاسبه عوارض ساختمانی و کسب و کار،کارپرداز،منابع انسانی