آقای حمید اسماعیلی 

شرح وظایف:

نظارت بر تخلفات ساختمانی،سرپرست کارگران خدمات شهری و نظارت بر اجرای امور خدماتی  درون شهری