آقای عباس حسامپور

شرح وظایف :

انجام امور مالی ،حقوق  و دستمزد،سامانه های شهرداری